fbpx

Přehledy

Přehledy

V rámci manažerských reportů je také možné generovat si celkové přehledy pro management hotelu. Tuto možnost naleznete v menu Reporty/Manažerské reporty/Přehledy.

Následně se Vám zobrazí níže uvedená tabulka s přehledem. Přehledy můžete generovat dvěma základními způsoby:

 • Denní přehledy – vždy zadáte pouze jeden konkrétní den, pro který chcete report generovat
 • Přehledy po jednotlivých dnech – zadáte časové období, pro které chcete denní přehledy generovat

Projdeme si nejprve první možnost a to Denní přehled. Přehled po jednotlivých dnech je strukturou dat stejný, ale liší se pouze filtrovanými hodnotami, budeme se tedy v tomto manuálu více věnovat Dennímu přehledu a popis Přehledu po jednotlivých dnech bude trochu zestručněn.

Začneme úplně od začátku (obrázek pod textem) na levé straně máte možnosti vybrat si, který z výše uvedených přehledů chcete vytvořit. Vyberete si datum, pro které chcete výsledky zobrazit a případně ještě můžete zakliknout srovnání se stejným datem z minulého roku, nebo si případně vybrat libovolný den se kterým chcete srovnávat.

prehled1

Nad samotnou tabulkou s přehledem je tlačítko tisku (podobně jako u ostatních modulů), kde si vyfiltrované výsledky můžete stáhnout ve formátu PDF a XLS.

Samotný denní přehled je následně rozdělen na čtyři sloupce. V prvním z nich je vždy uveden počítaný ukazatel a následně je uvedeno datum, podle kterého se filtruje. V následujících sloupcích jsou uvedeny měsíc a rok, do kterého filtrované datum spadá.

Zde je potřeba upozornit na to, že výpočet jednotlivých položek ve sloupcích leden 2017 a 2017 např. pro datum 20.1.2017 (na níže uvedeném obrázku), se bere vždy pouze do daného data. Tzn. ve sloupci leden 2017 jsou uvedena čísla vztahující se pouze k prvním 20 dnům z ledna 2017. Stejný vztah funguje i ve sloupci roku, data za rok 2017 jsou opět braná pouze do filtrovaného data, tzn. opět pouze prvních 20 dní daného roku. Je důležité mít na paměti tuto logiku výpočtu, neboť s ní pracují veškeré položky přehledu.


Počty hostů a statistika pokojů

Prvními položkami v přehledu jsou počty hostů podle kategorií včetně celkového součtu a následně i podle národností. Hosté jsou započteni ze všech rezervací, které v daném termínu začínají nebo probíhají.

Hosté, kteří k vybranému datu končí svůj pobyt, nejsou do výsledné hodnoty započteni. Zároveň nejsou započteny hosté z rezervací ve stavu storno, no show a waiting list.

Statistika pokojonocí a přenocování hostů funguje následujícím způsobem:

 • Celkem – v podstatě celková kapacita ubytování v daném termínu. Pokud mám v profilu vytvořených 10 pokojů, mohou mi tyto pokoje za jeden den vygenerovat celkem 10 pokojonocí.
 • Obsazených – tzn. využité pokojonoci z jejich celkového počtu (viz výše). Tzn. všechny rezervace, které jsou zobrazené ne plachtě (tzn. ne ve stavu storno, no show, waiting list) v daném termínu.
 • Volných – počet pokojů (pokojonocí), které jsou volně dostupné k další rezervaci v daném termínu. Tzn. všechny neobsazené pokoje, které zároveň nejsou uzavřené stopkami prodeje.
 • Zavřených – počet pokojů (pokojonocí), které jsou uzavřené stopkami pro jakoukoliv online rezervaci v daném termínu.
 • Přenocování hostů – počet hostů z rezervací, které tvoří obsazené pokojonoci (pokoje) – viz výše.

Na příkladu si můžeme ukázat jak vše funguje – celkem máme 10 pokojů, tzn. celkem 10 pokojonocí. V daném termínu máme vytvořené 3 rezervace celkem se šesti hosty, tzn. obsazené pokojonoci jsou celkem 3. Dva pokoje máme kvůli dlouhodobé rekonstrukci uzavřené stopkami, tzn. zavřené pokojonoci jsou 2. Tím pádem nám zbývá volných pokojonocí (pokojů) na daný termín 10 – 3 – 2 = 5.

Počet přenocování hostů v tomto případě 6, protože obsazené pokoje ubytovali celkem 6 hostů ve třech rezervacích.

Pojďme dále k obsazenosti.

 • % Obsazenost – celková obsazenost – poměr obsazených pokojů (rezervacemi, které nejsou ve stavu storno, no show a waiting list) vydělený celkovým počtem pokojů.
 • % obsazenost lůžek – poměr obsazených lůžek oproti celkové lůžkové kapacitě. Poměr počtu obsazených lůžek ze všech obsazených pokojů (viz výše) a celkového počtu lůžek všech pokojů bez ohledu na jejich obsazenost.
 • % obsazenost lůžek a přistýlek – viz předchozí ukazatel, kdy je ale výpočet rozšíření i o přistýlky (např. pokoje 2+1 atp.).

prehled2


Příjezdy / odjezdy a počty rezervací

 • Příjezdy (rezervace) – počet všech rezervací, které začínají ve vybraném datu a zároveň nejsou ve stavu storno, no show a waiting list.
 • Odjezdy (rezervace) – počet všech rezervací, které končí ke zvolenému datu a zároveň nejsou ve stavu storno, no show a waiting list.
 • Příjezdy hostů – počet hostů v rezervacích, které začínají ve vybraném datu a zároveň nejsou ve stavu storno, no show a waiting list.
 • Odjezdy hostů – počty hostů v rezervacích, které končí ke zvolenému datu a zároveň nejsou ve stavu storno, no show a waiting list.
 • Počet vytvořených rezervací – počet nových rezervací, které byly vytvořeny k vybranému datu (na libovolný termín) libovolným způsobem (ručně, z R+, z rezervačních portálů,..)
 • Počet storen na tento termín – počet rezervací, které zasahují do zvoleného termínu (začínají nebo probíhají) a zároveň jsou ve stavu storno.
 • Počet rezervací ve WL – počet rezervací, které zasahují do zvoleného termínu (začínají nebo probíhají) a zároveň jsou ve stavu waiting list.
 • Počet rezervací v no show – počet rezervací, které zasahují do zvoleného termínu (začínají nebo probíhají) a zároveň jsou ve stavu no show.
 • Počet zrušených rezervací – počet rezervací, které byly převedeny do stavu storno, no show nebo smazány ve zvoleném termínu.

Tzn. například nulový Počet rezervací ve WL pro sloupeček leden 2017 znamená, že v termínu od 1.1.2017 do 20.1.2017 nemáme ani jednu rezervaci ve waiting listu.

prehled3


Hotelové účty, platby a stravy

Poslední částí přehledů jsou souhrny hotelových účtů. V této části máme také kompletní sumář plateb a případně i strav (pokud je Vaše ubytovací zařízení nabízí).

V první části hotelových účtu naleznete tyto hodnoty:

 • Suma hotelových účtů bez DPH – pro výpočet se použije celková částka jednotlivých rezervací bez DPH, které spadají (začínají/probíhají) ve vybraném termínu. Tato částka je pro každou jednotlivou rezervaci poměrově upravena (tzn. pokud je celý účet 5 denní rezervace v hodnotě 5000 Kč bez DPH bude se počítat pouze s částkou 1000 Kč). Následně jsou tyto poměrově upravené částky sečteny.
 • Suma hotelových účtů včetně DPH – výpočet je totožný jako výše, ale pracuje se s cenami včetně DPH.
 • Suma hotelových účtů přepočtená na osobu – začátek tohoto výpočtu je stejný jako u Sumy HÚ včetně DPH – tzn. vezme se celá částka hotelového účtu každé jednotlivé rezervace včetně DPH. Ta se poměrově upraví na hodnotu jednoho dne (resp. vydělí počtem dnů rezervace). Tato částka se sečte za všechny rezervace a vydělí se počtem všech hostů, kteří jsou zadaní v těchto rezervacích (pouze rezervace, které jsou na plachtě rezervací, tzn. nejsou ve stavu storno, no show nebo waiting list).
 • Suma hotelových účtů přepočtená na pokoj – začátek výpočtu je u tohoto ukazelete stejný jako u výše uvedeného výpočtu pro jednu osobu. Jediný rozdíl je, že v poslední fázi se součet poměrových částek vydělí počtem obsazených pokojů (opět pouze obsazené rezervacemi, které nejsou ve stavu storno, no show a waiting list).
 • RevPar – revenue per available room vychází opět ze součtů poměrových částek bez DPH za všechny rezervace (ne storno, no show a waiting list) v daném termínu. Tento součet je následně vydělen počtem všech Vašich pokojů.
 • ADR – average daily rate je opět součet poměrových částek hotelových účtů bez DPH za všechny rezervace v daném termínu (ktere nejsou ve stavu storno, no show nebo waiting list). Tento součet je následně vydělen počtem obsazených pokojů v daném termínu (tzn. v podstatě všech pokojů, kde je nějaká začínající nebo probíhající rezervace, která není ve stavu storno, no show nebo waiting list).

RevPar bude z logiky výpočtu vždy menší nebo maximálně stejný jako ADR. Nikdy nemůže být větší. Shodné hodnotu budou tyto dva ukazately nabývat v případě, kdy máte obsazené všechny Vaše pokoje.

V druhé části tabulky jsou hotelové účty podrobněji rozepsány podle jednotlivých typů položek z hotelových účtů, opět i včetně a bez DPH. Opět zde funguje poměrové rozložení podobně jako u předcházejících výpočtů.

Položky předdefinovaných služeb a ručně zadané položky (nepředdefinované) se započítávají do řádku Ostatní.

Logika prostřední sekce Platby je taková, že zde naleznete kompletní součet všech plateb, které byly v Previu vytvořeny k danému termínu. Tzn. kolik hotovostních/karetních plateb nebo bankovních převodů jste k danému datu zanesli do našeho systému.

Nejedná se tedy o součet všech plateb, které jsou umístěny v jednotlivých rezervacích (protože se může např. jednat o zaplacené zálohy uhrazené bankovním převodem několik měsíců před samotným příjezdem hosta).

Závěrečnou položkou jsou souhrny strav, které byly v daném období u rezervací. Pokud máte nastaveno více možností stravování zobrazí se samozřejmě kompletní rozpis všech položek.

prehled4

Jak už bylo zmíněno, při vytvoření druhého typu přehledu (po dnech) jsou jednotlivé položky totožné. Tento druh přehledu se pouze liší tím, že si můžete nechat zobrazit zároveň delší časové období po jednotlivých dnech a srovnávat údaje např. v rámci jednoho týdne. Pod ikonkou s bleskem (hned vedle datového filtru) najdete několik předpřipravených základních rychlých voleb (dnes/včere/minulý týden/aktuální týden/následující týden).

Samotný přehled po dnech pak vypadá takto:

prehled5

V levé horní části nad přehledem dále najdete nastavení (ikonka s ozubeným kolečkem). Zde si můžete vyfiltrovat pouze položky, které Vás v přehledech zajímají a dále si můžete nastavit pravidelné (denní/týdenní) zasílání těchto přehledů na email. Přehledy po uložení tohoto nastavení odcházejí na email aktuálně přihlášeného uživatele, který tuto možnost zakliknul.

Pokud zvolíte denní možnost bude Vám vždy v ranních hodinách odcházet email s Denním přehledem za předcházející den (viz výše – den/měsíc/rok). Při zvolení možnosti měsíčního zasílání Vám email odejde vždy k prvnímu dni následujícího měsíce, přičemž v něm budou pouze sloupce měsíce a roku.

prehled6